• Zwroty i reklamacje

Procedura postępowania reklamacyjnego na produkty zakupione w MIGO 
 
 
 
1. Przedmiot odpowiedzialności
 
1.1. Procedura postępowania reklamacyjnego określona jest przez niniejsze zasady określające warunki odpowiedzialności MIGO  z tytułu wystąpienia wad towarów zakupionych w Serwisie.
1.2. W przypadkach i na zasadach określonych poniżej, procedura postępowania reklamacyjnego przewiduje dwa następujące tryby: 
1.2.1 tryb udzielenia gwarancji, 
1.2.2.tryb udzielenia rękojmi,
 
2. Warunki gwarancji
 
2.1. MIGO nie udziela gwarancji na towary oferowane w serwisie. Gwarancja może być udzielona przez producenta lub dystrybutora. 
2.2.  Na towary sprzedawane w Serwisie ulamekceny.pl może zostać udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora w przypadkach, w których w sposób wyraźny przy prezentowanym towarze jest wskazanie:  „gwarancja producenta” lub „gwarancja dystrybutora”.
2.3. Reklamacje towarów, na które została udzielona gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta na warunkach i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
2.4. Karta gwarancyjna określa okres trwania gwarancji.
2.5. Na towary, na które jest udzielana gwarancja producenta lub dystrybutora nie przysługuje rękojmia MIGO 
 
3. Warunki rękojmi
 
3.1. Zakupione w MIGO towary, na które nie została udzielona gwarancja, objęte są rękojmią.
3.2. Okres trwania rękojmi określony jest przy prezentowanym towarze i może być różny w zależności od rodzaju towaru. 
 
4. Wyłączenie odpowiedzialności
 
4.1. MIGO nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane m.in.:
- uszkodzeniami mechanicznymi
- niewłaściwą konserwacją lub eksploatacją
- naturalnym zużyciem eksploatacyjnym
- nieautoryzowanymi przeróbkami
4.2. . MIGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy oraz osób trzecich poniesione wskutek zaistnienia wady towaru. 
 
5.  Postępowanie reklamacyjne w przypadku udzielenia rękojmi
 
5.1. Zgłoszenie reklamacyjne i jego przebieg rejestrowany jest przez Nabywcę w MIGO
5.2. W przypadku pojawienia się szczególnych wytycznych dla Nabywcy w Serwisie, Nabywca zobowiązany jest do ich przestrzegania i postępowania według wytycznych tam wskazanych. Brak reakcji Nabywcy na przekazane w Serwisie wytyczne, w czasie dłuższym niż 30 dni, skutkuje zamknięciem zgłoszenia reklamacyjnego, bez możliwości ponownego rozpatrzenia w tym samym zgłoszeniu.
5.3. Reklamowany towar może być dostarczony przez Nabywcę osobiście lub przez firmę przewozową
5.4. Nabywca dostarcza reklamowany towar do miejsca wskazanego podczas procesu reklamacji, na własny koszt i ryzyko, bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten towar, chyba że w procesie rozpatrywania reklamacji uzgodniono inaczej
5.5. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczeństwo podczas transportu.
5.6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jeżeli roszczenie okaże się zasadne, towar zostanie odesłany na koszt MIGO  na adres wskazany przez Nabywcę
5.7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Nabywca zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru z adresu wskazanego w procesie reklamacji
 
6.  Sposób załatwienia reklamacji
 
6.1. MIGO zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia towaru.
6.2. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne MIGO może według własnego uznania, wybrać jeden ze sposobów załatwienia reklamacji określonych poniżej:
- dokonać naprawy wadliwego towaru,
- dokonać wymiany towaru na towar o podobnych parametrach i okresie eksploatacji
- dokonać zwrotu zapłaconej ceny – faktura korekta

 7. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

 

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

      MIGO 

      ul. gen Józefa Sowińskiego 7A Lok.34

      05-120 Legionowo

      NIP: 7521333110

  1. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
  2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór wysyłany jest w mailu przy statusie zamówienia. 
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
  4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma MIGO  zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupiony towar.
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny